Rola Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium Rady Rodziców a jej kompetencje zapisane są w §9 Regulaminu Rady Rodziców.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

  1. Bieżące kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Prezydium
  2. Przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli
  3. Opiniowanie rocznych sprawozdań, merytorycznego i finansowego Rady Rodziców
  4. Wykonywanie innych działań kontrolnych zleconych prze Radę Rodziców
  5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany jej członek może uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców