O nas

Rada Rodziców jest organem nieetatowym działającym w szkole na podstawie art. 53 Ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. oraz na podstawie Ustawy Karta Nauczyciela, która opisuje udział rodziców w dokonywaniu oceny nauczycieli. W 2007 roku, dzięki nowelizacji Ustawy o systemie oświaty Rady Rodziców otrzymały nowe, istotne kompetencje. W każdej szkole publicznej powołanie Rady Rodziców jest obecnie obligatoryjne.

Rada Rodziców między innymi może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzorującego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, opiniuje program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki, opiniuje możliwość działania na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji, współdecyduje w sprawie noszenia przez uczniów tzw. mundurków.

Te bardzo szerokie kompetencje oraz ustawowa odrębność i niezależność Rady Rodziców od dyrekcji oraz grona pedagogicznego zostały określone w ten sposób, aby wzmocnić pozycję rodziców w polskiej szkole a przez ich uprzedmiotowienie zaktywizować tę grupę jako partnera w rozwiązywaniu problemów szkoły.

Tylko bowiem zgodne współdziałanie grona pedagogicznego, uczniów i rodziców daje nadzieję na realne przeciwstawienie się problemom w szkole oraz szybkie i sprawne rozwiązywanie tychże problemów.

Regulamin Rady Rodziców Sp16 w Szczecinie z dnia 09.05.2014

Regulamin Rady Rodziców Sp16 w Szczecinie z dnia 27.02.2013

Prezydium Rady Rodziców przy SP nr 16 w Szczecinie:

  • Agnieszka Jaworska – przewodnicząca RR
  • Żaneta Kozicka-Borysowska – skarbnik  RR
  • Agnieszka Strużek – sekretarz RR
  • Marlena Hinc  – członek RR
  • Ewa Kubiak  – zastępca przewodniczącej RR
  • Krzysztof Klimek – członek RR
  • Przemysław Łuczak- członek RR

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  • Anna Kobusińska
  • Robert Głowala
  • Anna Marcinczak